Skip to content

Fortitude Trwy Miwsig 2023

Hoffai SONIG a Chelfyddydau Ieuenctid gyda RecRock i gyhoeddi Rhaglen Fortitude Trwy Miwsig am 2023

Dechrau yn Hydref mae Fortitude Trwy Miwsig yn gwrs gwych i bawb sy'n hoff o gerddoriaeth i gofrestru. Eleni bydd Fortitude Trwy Miwsig yn cael ei gynnal yn adeilad newydd YMa! ym Mhontypridd!

Mae'r cwrs wedi'i anelu at bobl ifanc rhwng 16-25 sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf.

Whether you’re a starting musician, or not in education or training, jump on to Fortitude Through Music to gain Industry Level experience!

 A Fortitude Through Music .qxp Layout

For All Music Lovers!

Mae croeso i fob genre o gerddoriaeth a gallu i'r cwrs. Waeth os ydych chi'n hoffi Hip-Hop, Rap, Metel a Phop.

The duration for Fortitude Through Music 2023 will be held from late September to December 2023.

Perffaith i fawb!

This course is AGOR I FAWB!

Efallai bydd cyfranogwyr yn meddwl am yr angen i fod yn barod fel gerddorion anhygoel, ond nid yw hynny'n wir mewn gwirionedd.

Rydym yn gweithio ac yn datblygu gydag unigolion sydd â diddordeb mewn gyrfa o fewn y diwydiannau creadigol.

Ar gyfer iechyd meddwl a phryder, mae hyn yn rhywbeth ni'n arfer gweithio ag mewn gwirionedd, ac mae'r cwrs yn darparu cynghorion ar sut i ymdopi. Rydym bob amser yn gweithio gyda phobl ag awtistiaeth, ADHD ar gyflyrau iechyd meddwl eraill!

Sonig Group

Cwestiynau ar gyfer Fortitude Trwy Miwsig

Cwestiynau Fortitude

Mae Fortitude yn gwrs 8 wythnos cyffrous sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth

Yn byw yn Rhondda Cynon Taf a rhwng 16 - 25

Os ydych chi'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth neu'n hoffi rhoi cynnig ar ysgrifennu caneuon, mae'r cwrs hwn yn gyfle i gwrdd â phobl o'r un anian a dysgu sgiliau newydd!

Rhowch gynnig ar chwarae offerynnau, ysgrifennu caneuon, rapio, canu, gwneud fideo cerddoriaeth a chael gwybod am rolau eraill mewn cerddoriaeth a'r diwydiannau creadigol trwy sgwrsio â'n tiwtoriaid proffesiynol

 Mae Cwrs Fortitude Trwy Miwsig yn cael ei gynnal bob blwyddyn yn Rhondda Cynon Taf

Mae cyrsiau 2 ddiwrnod yr wythnos gydag amserlen o 10am – 3:30pm

Bydd Fortitude Through Music 2023 yn rhedeg rhwng Hydref a Rhagfyr 2023 

Os hoffech chi eisiau gwybod mwy am ein cwrs Fortitude nesaf neu weithgareddau tebyg eraill yn ymwneud â cherddoriaeth, llenwch ein ffurflen gysylltu

Byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted ag y gallwn!

Cysylltwch â ni

Mae Fortitude yn brosiect cyn cyflogadwyedd sydd defnyddio Cerddoriaeth a’r Diwydiannau Creadigol i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy ac i feithrin hyder, hunan-barch a gwytnwch ymhlith pobl ifanc 16 – 24 oed sy’n nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth.

Mae pawb yn cymryd rhan mewn gweithgareddau creu cerddoriaeth a dysgu dros gwrs 8 – 10 wythnos (2 ddiwrnod yr wythnos) ac yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau megis cyfansoddi caneuon, offerynnau a pherfformio, hyfforddiant, hyfforddiant llais, cynhyrchu fideos cerddoriaeth a llawer mwy.

Maent hefyd yn cael cymorth tiwtor i edrych ar y rhwystrau sy'n eu hatal rhag dilyn eu dyheadau mewn bywyd.

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â cherddoriaeth o gyfansoddi caneuon acwstig i rap, ac mae'r grwpiau'n gweithio tuag at ddigwyddiad arddangos terfynol i ddathlu cwblhau'r cwrs.

Ei nod yw nid yn unig adeiladu eu sgiliau o fewn cerddoriaeth a chreadigedd, ond hefyd eu hyder a’u ‘bocs offer gwydnwch’. Mae’n agor eu meddyliau i yrfaoedd fel creadigwyr, artistiaid a cherddorion sy’n ymarfer yn ogystal â llawer o rolau eraill o fewn cerddoriaeth, a’r diwydiannau creadigol. , tra hefyd yn codi eu dyheadau.

Mae’r prosiect nid yn unig yn cefnogi cyfranogwyr i fyfyrio ar eu dyheadau eu hunain fel artistiaid ac ymarferwyr creadigol ond mae hefyd yn gofyn i gyfranogwyr weithio ar y cyd tuag at greu cân a fideo cerddoriaeth ar y cyd i’w harddangos fel rhan o’u diwedd cein ni perfformiad.

Mae cyfranogwyr yn gweithio ar y cyd tuag at greu cân a fideo cerddoriaeth ar y cyd i’w harddangos fel rhan o’u perfformiad diwedd cwrs. Ochr yn ochr â hyn mae cyfranogwyr hefyd yn cael cymorth unigol i nodi rhwystrau posibl sy'n eu hatal rhag cymryd rhan lawn yn y broses hon.

Cofrestrwch ar gyfer Fortitude!

Nid yn unig y byddwch chi'n ymuno â Fortitude, byddech chi hefyd yn cwrdd ag unigolion o'r un anian sydd hefyd ag angerdd cryf am gerddoriaeth!

Cofiwch gyflwyno eich cais drwy ein ffurflen gais isod!

Os hoffech chi weld beth yw pwrpas ewch i'n tudalen prosiect Fortitude!

Ewch i Fortitude

 

Cofrestrwch i Fortitude^
cyWelsh