Skip to content

Prosiect Forté

Mae Prosiect Forté yn gynllun datblygu artistiaid sydd wedi helpu’n llwyddiannus i ddatgelu, dal a chefnogi cerddoriaeth newydd gyffrous sy’n dod i’r amlwg o Gymru ers 2015.

Beth yw Forté

Mae Prosiect Forté yn chwarae rhan annatod wrth lunio dyfodol newydd i’r celfyddydau yng Nghymru. Mae’r prosiect yn darparu mentora a sgiliau i ddatblygu pobl ifanc, a’u helpu i nodi llwybrau i ddilyn gyrfaoedd yn y sector cerddoriaeth.

Bydd yr artistiaid a ddewisir yn gweithio ochr yn ochr â mentoriaid diwydiant penodedig a fydd yn eu cefnogi ar eu taith.

Datblygu Gyrfaoedd

Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar feysydd cefnogi creadigol a datblygu gyrfa allweddol a fydd yn gwella ymhellach eu siawns o gyflawni gyrfaoedd proffesiynol hirdymor, llwyddiannus.

Bydd yr artistiaid yn cael profiad o weithdai cyfansoddi caneuon, seminarau sy'n ymwneud â diwydiant, cyfleoedd wedi'u cyfeirio, cymorth datblygu cynulleidfa pwrpasol a mwy!

Mae’r rhaglen o weithgarwch, mentora a chymorth wedi’i theilwra i ddiwallu anghenion yr artist ar adeg hollbwysig yn eu gyrfaoedd cerddorol a chreadigol.

Ydy Forté i mi?

Mae Prosiect Forté yn galluogi artistiaid i brofi eu gwir botensial yn ystod eu hamser ar y rhaglen, fel y gallant gyflwyno eu gwaith gorau a thyfu eu proffil i gynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Cwestiynau Prosiect FORTÉ

Mae Prosiect Forté ar gyfer pobl ifanc rhwng 16-28 oed, sydd hefyd yn creu cerddoriaeth wreiddiol yng Nghymru.

Rydym yn cynnig ystod eang o gefnogaeth i helpu artistiaid i gyrraedd eu llawn botensial. Trwy gynyddu proffil artistiaid i gynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt. Fel:

  • Cefnogaeth datblygiad personol

  • Gofal personol

  • Mynediad i gyfleoedd byw ar gyfer artistiaid datblygol a sefydledig

  • Dosbarthiadau archwilio creadigol mewn ysgrifennu caneuon a chynhyrchu

Mae’r prosiect ar gyfer pob artist ifanc uchelgeisiol, gyda’r nod o gyrraedd gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth.

Rydym hefyd yn cefnogi pobl ifanc a allai lawer ohonynt fod yn agored i niwed, yn ddifreintiedig, angen gofynion dysgu penodol ac angen codi eu dyheadau.

Dysgwch a gweld mwy o Forté

Darganfyddwch fwy am Forté ac edrychwch ar artistiaid blaenorol!

Mynd i Forté Project 

Efallai yr hoffech chi'r prosiectau hyn hefyd...

Ypn Logo
Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc
Dod â phobl ifanc at ei gilydd i rannu eu cariad a’u hangerdd am gerddoriaeth. Ar gyfer pobl ifanc sy'n 16-25 oed ac byw yn Rhondda Cynon Taf.
Project Prosper Logo
Prosiect Prosper
Oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth ond heb wedi rhoi cynnig arni? Ydych chi'n cerddor sy'n barod i gymryd y cam nesaf hwnnw yn eich gyrfa? Yna mae Project Prosper ar eich cyfer chi!
Fortitude Guitar Logo Xpx
Fortitude Trwy Miwsig
Cwrs cyffrous am 8 wythnos sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yn RhCT gyda diddordeb mewn cerddoriaeth.
^
cyWelsh