Skip to content

Cydlynydd y Rhaglen Celfyddydau i Bobl Ifainc (Cyflenwi yn ystod Cyfnod Mamolaeth)

Mae Gwasanaeth Celfyddydau RhCT yn chwilio am gydlynydd brwdfrydig, trefnus a medrus sy'n rhannu'r gred bod y celfyddydau yn cyfrannu at llesiant a ffyniant unigolion a chymunedau mewn modd cadarnhaol.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyderus wrth gyflwyno Rhaglen Celfyddydau i Bobl Ifainc sydd eisoes wedi'i sefydlu gan gyflenwi yn ystod cyfnod mamolaeth.
Bydd angen i'r person feddu ar agwedd hyblyg o ran eu dyddiau gwaith, gan y byddan nhw'n gweithio gartref neu yn y swyddfa sydd wedi'i lleoli yn Theatr y Parc a'r Dâr neu'n mynychu gweithdai/arddangosfeydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am y canlynol:

  • Cydlynu a darparu Rhaglen Celfyddydau i Bobl Ifainc sydd eisoes wedi'i sefydlu ac sy'n cael ei hariannu gan gyllid Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru.
  • Casglu a choladu'r holl ddata o brosiectau'r rhaglen er mwyn llunio adroddiadau chwarterol, rheoli'r gyllideb Celfyddydau i Bobl Ifainc, gan gynnwys talu anfonebau a chysylltu ag artistiaid a rhoi contractau iddyn nhw.
  • Nodi a chydlynu unrhyw gyfleoedd i bobl ifainc ddangos eu doniau.
  • Cefnogi ein partneriaethau parhaus gyda gwasanaethau eraill y Cyngor a sefydliadau perthnasol.
  • Hyrwyddo rôl a manteision y celfyddydau i bobl ifainc yng Nghymru a thu hwnt, rhannu arfer gorau a hyrwyddo delwedd bositif o ardal Rhondda Cynon Taf, sector y celfyddydau, y Cyngor a'r gwasanaeth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar y galluoedd, profiad a'r cymwysterau canlynol:

  • Gradd Baglor
  • Profiad o weithio gyda phobl ifainc
  • Profiad o reoli prosiectau ym maes y celfyddydau neu yn y gymuned
  • Tystysgrif lân gyfoes GDG
  • Wedi cofrestru fel unigolyn hunan-gyflogedig ac yn gallu cyflwyno anfonebau er mwyn cael eich talu

Manylion Pellach:

Cyflog: £2700 dros 3 mis
Hyd: Contract 3 mis i cychwyn, yn ymestyn i gyfnod o 6 mis (gan ddibynnu ar gyllid grant)
Oriau gwaith: 12.5 awr dros 2 ddiwrnod bob wythnos (gweithio hyblyg)
Lleoliad: Gweithio gartref, Theatr y Parc a'r Dâr (Treorci), a lleoliadau prosiect ledled RhCT

I Wneud Cais

Anfonwch fynegiad o ddiddordeb, gan nodi yn pam rydych chi'n meddwl y byddech chi'n addas ar gyfer y swydd, a CV i creativeindustries@rctcbc.gov.uk erbyn 5yh ar 19fed o Ebrill 2024.

^
cyWelsh